Система виховної роботи

Система  виховної  роботи Гранівського  ліцею  ім. О.Мельника

Виховна система Гранівського  ліцею  ім. О.Мельника – це спосіб організації життєдіяльності та виховання членів шкільного співтовариства, який становить цілісну, упорядковану сукупність компонентів і сприяє розвиткові особистості та колективу. 

  Виховна система будується на ініціативі, самостійності, творчому підході до виконання різних справ учнями, учителями і батьками, враховує вікові особливості школярів та можливості школи як виховного центру мікрорайону. 

Виховна тема: „Використання передових технологій як умови для виховання людини громадянського суспільства та відповідної йому моральної культури особистості, орієнтованої на найдосконаліші соціокультурні стандарти, загальнолюдські та національні цінності”.


  Основна мета виховної роботи школи - це виховання всебічно та гармонійно розвиненої особистості відповідно до національних та загальнолюдських цінностей.

  Виховний процес у Гранівському  ліцеї ім. О.Мельника  забезпечується нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, здійснюється згідно законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Концепціями національно-патріотичного виховання, превентивного виховання. Також відбувається методологічна орієнтація діяльності педагогічного колективу щодо реалізації виховної системи «Громадянин ХХІ століття» згідно з положеннями Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2011-2021 роки, програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України». 

  На виконання Національної програми виховання дітей та учнівської молоді в школі створюються й впроваджуються конкретні програми розвитку системи виховання, її інформаційного, методичного забезпечення. Головна увага приділяється формуванню громадянина - патріота України, створенню умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, вихованню громадянина з демократичним, вихованню в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я, формування належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя. 

  Виконуючи основні завдання виховання учнів, педагогічним колективом використовуємо різноманітні форми й методи роботи: колективні творчі справи, години спілкування, бесіди, свята, зустрічі, екскурсії, конкурси, огляди, акції, виставки тощо. З метою стимулювання учнівських колективів у школі діє рейтингова система оцінки їх діяльності. Як підсумок виховної діяльності класів та класних керівників, в кінці навчального року проходить нагородження перехідними знаками.

  Пріоритетні напрямки виховної роботи 

• формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів;

• виховання духовної культури особистості;

• виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;

• формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;

• утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам'яті;

• збагачення народних традицій, звичаїв;

• виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці;

• формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;

• забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров'я;

• формування екологічної культури учнів, гармонії її відносини з природою;

• створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнів до різноманітної діяльності щодо інтересів, допомогти знайти кожному справу до душі;

• посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів;

• підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості дитини як найвищої соціальної цінності;

• створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишились без батьківського піклування;

• зміцнення служби соціального та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім'ям;

• організація педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування, колективне планування діяльності вчителів та учнів через раду, учнівський комітет;

• доцільне використання можливості позашкільних навчально-і виховних закладів для організації позакласної та позашкільної роботи.